PGB – Persoonlijk Gebonden Budget

In Nederland is iedereen verzekerd voor zorg bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Veel hulp wordt georganiseerd in de vorm van ‘algemene voorzieningen’; voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken indien je die nodig denkt te hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedingsadviezen vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Hulp op individuele basis worden maatwerkvoorzieningen genoemd. Hiervoor moet de gemeente toestemming geven. Voor alle maatwerkvoorzieningen kun je kiezen voor een persoonsgebonden budget, zorg in nature of een combinatie van beide. Als je kiest voor een Persoonlijk Gebonden Budget dan moet je wel aangeven waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in jouw geval niet voldoet. Ook moet je aantonen dat jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger over voldoende vaardigheden beschikt om een persoonsgebonden budget te beheren. De gemeente vraagt aan jou om een plan te maken voor de besteding van het budget.

Wat is een Persoonlijk Gebonden Budget?

Het Persoonlijk Gebonden Budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen.

Je moet hierbij denken aan persoonlijke verzorging (lichamelijke zorg), gespecialiseerde jeugdhulp, individuele begeleiding of behandeling door een kinderpsychiater. De gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen een verleningsbeschikking afgeven en doet dat pas na goedkeuring van je plan.

De PGB-regeling biedt je op vele terreinen flexibiliteit, maar ook veel regelwerk. Blijkt na verloop van tijd de PGB-regeling toch niet bij je te passen, dan kun je je PGB altijd om laten zetten in zorg in natura.

Er zijn vier soorten PGB’s:

  • pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • pgb-Wlz: (voorheen pgb-AWBZ): voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
  • pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet
  • pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Trekkingsrecht

De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je krijgt dus niet zelf het geld op een rekening gestort. Je sluit zelf contracten af met de begeleiders of hulpverleners. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp die jij inkoopt controleren.

Persoonlijk Gebonden Budget en mantelzorg

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook een mantelzorger inschakelen voor zijn of haar zorg. In dat geval wordt deze uit het PGB betaald. Er moet dan wel de zorg verleend worden waarvoor het Persoonlijk Gebonden Budget bedoeld is. Hiervoor sluit de PGB-houder een contract af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.

Wie komt voor een Persoonlijk Gebonden Budget in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een Persoonlijk Gebonden Budget is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg. Per Persoonlijk Gebonden Budget gelden er specifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn:

  • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een Persoonlijk Gebonden Budget nodig heeft in plaats van zorg in natura.
  • De aanvrager moet in staat zijn het Persoonlijk Gebonden Budget te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

Persoonlijk Gebonden Budget aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager (of zijn ouders/vertegenwoordigers) een PGB aanvragen:

  • bij de gemeente: voor Wmo- en jeugdzorg
  • bij het zorgkantoor: voor Wlz-zorg
  • bij zijn zorgverzekeraar: voor Zvw-zorg

Op de site van de Sociale Verzekeringsbank wordt stap-voor-stap uitleg gegeven over het Persoonlijk Gebonden Budget. Ga naar hun website voor de meest actuele informatie:  https://www.svb.nl/int/nl/pgb