De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Advantis Media, uitgever van de website www.wijzermetjebeperking.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Privacyverklaring Wijzermetjebeperking.nl
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking over hebben worden zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.
Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Advantis Media zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Advantis Media niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Advantis Media garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Advantis Media wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Advantis Media links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze sites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. Advantis Media aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Advantis Media niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

E-mail en nieuwsbrief
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over diensten, producten, aanbiedingen en aanverwante zaken canons of derden. De toestemming geeft u door het formulier in te vullen op de website met daarop uw e-mailadres en bij de registratie het daartoe bestemde hokje aan te vinken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Google
Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

Informatie gebruiken
Advantis Media behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advantis Media of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen
Advantis Media behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
info@wijzermetjebeperking.nl

 

Advantis Media is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven (Nederland) onder nummer 53312503.